Education for the higher educated

Search results

84 results were found in Master and MBA programs in EuropeMiddlesex University
Inclusive Education, MA
Middlesex University

MA Inclusive Education is based upon gaining knowledge of best practice in an area of specialism through research and literature, implementing this and researching the effect or impact on practice. This may be through practical, self-directed learning activities. More information
University Open enrolment Diploma Between € 450 and € 1,350
Middlesex University
MA Inclusive Education
Middlesex University

MA Inclusive Education is based upon gaining knowledge of best practice in an area of specialism through research and literature, implementing this and researching the effect or impact on practice. This may be through practical, self-directed learning activities. More information
University Open enrolment Diploma Between € 450 and € 1,350
KU Leuven
Master en langue et littérature françaises
KU Leuven

Le but principal de cette formation est l'étude scientifique de la linguistique et de la littérature françaises, tant dans leurs aspects fondamentaux que dans leurs aspects appliqués. L'objectif global est de former des étudiants qui, grâce à une connaissance et une maîtrise approfondies du français, sont capables de reconnaître et de situer les principaux axes de recherche littéraires ou linguistiques pertinents de manière autonome afin de pouvoir formuler et transmettre les connaissances acquises. More information
University Full-time Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master handelsingenieur
KU Leuven

De doelstellingen van deze opleiding zijn terug te vinden via volgende link en worden toegevoegd als bijlage bij het diplomasupplement. . More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven
KU Leuven

Het programma laat de studenten Europa bestuderen als een transnationale gemeenschap die in voortdurende interactie staat met andere regio's. Het doet dit door vakken te organiseren waarin diepgaande kennis over het functioneren van Europa, zowel in de hedendaagse wereld als vanuit een historisch perspectief, opgebouwd wordt. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de accountancy en het revisoraat
KU Leuven

De opleiding tot Master of Science in de accountancy en het revisoraat beoogt het verwerven van de competenties nodig voor het opstellen, interpreteren en beoordelen van het getrouw beeld van financiële informatie binnen een onderneming en het analyseren ervan. De masteropleiding beoogt specifiek het verwerven van de competenties noodzakelijk voor de toegang tot de stage als accountant of revisor. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de archeologie
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is de wetenschappelijke studie en interpretatie van archeologisch materiaal (in de meest ruime zin van het woord) toegepast op een specifieke chronologische periode en/of regio. Als tweede doel geldt het aanleren van vaardigheden ten einde zelf archeologisch veldwerk te kunnen organiseren en leiden. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer
KU Leuven

Na het volgen van de opleiding dienen de afgestudeerden de volgende kennis te bezitten: - de plaats van de archivistiek als wetenschappelijke discipline ten opzichte van andere wetenschappen (bibliotheekwetenschappen, informatie- en kennismanagement, geschiedenis, organisatie- en bestuurskunde.. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de bedrijfscommunicatie
KU Leuven

Doelstellingen De opleiding heeft als doel studenten een vorming te bieden die hen in staat stelt om met kritisch-wetenschappelijk inzicht en abstractievermogen en toegerust met de nodige communicatie-, taal- en onderzoeksvaardigheden functies te vervullen in arbeidsorganisaties als communicatie-expert, en/of zelfstandig tot een beredeneerd standpunt te komen over communicatievraagstukken in arbeidsorganisaties. Op het einde van de opleiding beschikt de afgestudeerde over : - kennis van de belangrijkste communicatietheorieën; - kennis van en inzicht in het verloop van communicatieprocessen in organisaties en het vermogen om deze kennis toe te passen voor de analyse en optimalisering van communicatieprocessen in bedrijven; - vaardigheid in de verschillende vormen van talige communicatie (in het Nederlands) die relevant zijn voor die communicatieprocessen; - kennis en inzicht in twee vreemde talen in het bedrijfsleven; - kennis van bedrijfseconomie, marketing en public relations; - kennis van relevante onderzoeksmethoden voor bedrijfscommunicatie; - ervaring met rapportage over onderzoek in rapporten en scripties. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de beleidseconomie
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is de student die geen economische basisopleiding heeft gehad economisch mondig te maken, door het bijbrengen van economische inzichten en vaardigheden waardoor de student in zijn toekomstig beroepsleven actief en constructief kan participeren aan discussies omtrent economische problemen. Op het einde van de opleiding beschikt de student : - naast een inzicht in de eigen academische basisdiscipline over een brede en algemene scholing in de economie als wetenschapsdomein; - over de deskundigheid om met de kennis van zijn basisdiscipline en het bijkomend verworven analysekader kritisch mee te denken over beleidsgerichte economische problemen; - over de kunde om op zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze om te gaan met vragen over het economisch functioneren: vragen leren stellen, eigen en aangereikte vragen leren analyseren, vragen gericht leren aanpakken, inbegrepen passende interventies als die aangewezen blijken; - over de nodige vaardigheden op het vlak van adequate communicatie- en rapporteringsvaardig-heden. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de communicatiewetenschappen
KU Leuven

In deze master krijgen de studenten de kans zich te verdiepen en te specialiseren in vier deeldomeinen van de communicatiewetenschap zoals die aan de K.U. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de criminologische wetenschappen
KU Leuven

De student heeft een verdiepende kennis van en inzicht in de criminologische theorieën en fenomenen en is in staat om deze kennis en dit inzicht te plaatsen in een breder juridisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief op lokaal, nationaal, Europees en internationaal vlak. - De student heeft een verdiepende kennis van en inzicht in één van de volgende deeldomeinen van het criminologisch onderzoek, m. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de culturele studies
KU Leuven

De opleiding is een interdisciplinaire opleiding die zich tot doel stelt door middel van zowel theoretische als praktische componenten de student voor te bereiden op diverse functies binnen het culturele veld (culturele werking, publicistiek, media, podium- en andere sectoren), in het bijzonder op beleidsfuncties. Op het einde van de opleiding beschikt de student over : - grondige kennis van de structuur van de culturele sector in Vlaanderen; - de bekwaamheid tot integratie in de werking van een culturele instelling of organisatie; - kennis van de de hedendaagse opvattingen en debatten rond het begrip cultuur; - de bekwaamheid tot het schrijven van een individueel onderzoeksrapport; - een wetenschappelijke attitude tegenover de belangrijkste methodologieën binnen het veld van de cultuurwetenschappen. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde
KU Leuven

De opleiding master in de economie, het recht en de bedrijfskunde is uniek in België. Ze integreert een juridische en economische opleiding, waarbij een harmonieus evenwicht van expertise in beide disciplines nagestreefd wordt. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de economische wetenschappen
KU Leuven

De academische economie-opleiding beoogt het overdragen van een op de economische wetenschap gefundeerde, gestructureerde wijze van redeneren over individuele, intermenselijke en maatschappelijke verschijnselen waardoor de student zelfstandig een antwoord kan formuleren op vragen of ontwikkelingen waarmee de maatschappij / een sector / een onderneming wordt geconfronteerd. De opleiding beoogt kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bij te brengen die vereist zijn om te komen tot het zelfstandig onderkennen, structureren en oplossen van algemeen economische problemen in hun contextuele omgeving. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de educatieve studies
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is studenten zonder vooropleiding in de pedagogische wetenschappen een professionele vorming te geven met het oog op een loopbaan in het middenkader van onderwijs-, opvoedings- en vormingsinstellingen en studenten een verdiepende kennis te bieden in één of meerdere deeldomeinen van de pedagogische wetenschap. Op het einde van de opleiding beschikt de student over: - een basiskennis en -inzicht van de wetenschappelijke benaderingen van opvoedings- en vormingsmodellen en de relatie daartussen; vooronderstellingen die het denken over mens en maatschapppij beïnvloeden; methodologie gericht op het definiëren, situeren en oplossen van pedagogische problemen; ethische aspecten van wetenschaps- en beroepsuitoefening, relevante ontwikkelingen in het onderzoeks- en werkveld; - vaardigheid op vlak van de analyse van praktische en theoretische probleemstellingen vanuit onderwijspedagogisch perspectief; van het uitvoeren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek; van het gebruik en/of het ontwerpen van instrumenten voor het optimaliseren van praktijksituaties; van de kritische reflectie op inhoud en aanpak van praktijkinterventies; van het koppelen van theoretische inzichten aan praktijkhandelen; van het begeleiden en ontwikkelen van innovaties; - specifieke kennis en vaardigheid op het vlak van onderwijs- en schoolbeleid; schoolleiding en -management, onderwijsvernieuwing, vak- en opleidingsdidactiek, instructiepsychologie en -technologie, inclusief onderwijs, professionele en permanente vorming, gezinspedagogisch advies. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de fiscaliteit
KU Leuven

Het doel van deze opleiding is de studenten op grond van hun algemeen opleiding recht, economie, bedrijfseconomie of accounting een specialisatie aan te bieden over problemen van fiscaliteit met klemtoon op de nationale context maar ook met de nodige aandacht voor Europese en internationale ontwikkelingen, met het oog op de uitoefening op hoog niveau van fiscale beroepsbezigheden als consulent in de privésector, bij de overheid als ambtenaar, als verantwoordelijke in beleid en/of fiscale planning of tenslotte in universitair onderwijs en onderzoek. Op het einde van het programma beschikt de student over: 1. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de geschiedenis
KU Leuven

De master wil de algemene vorming van de historicus, met name op het gebied van de Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijd academisch-wetenschappelijk aanvullen en verdiepen. Aansluitend bij eigen interesses opteert de student voor één van de aangeboden thematische opties. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de geschiedenis van de oudheid
KU Leuven

De master wil de algemene vorming van de historicus, met name op het gebied van de Oudheid (2000 v.Chr. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen
KU Leuven

et studiecurriculum Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen is gericht op de interdisciplinaire wetenschappelijke studie van de christelijke (i.c. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de handelswetenschappen
KU Leuven

Doelstellingen Studenten die deze opleiding met succes afronden, hebben de volgende competenties verworven: Algemene competenties 1. Zelfstandig een logische, duidelijke, intern consistente en inhoudelijk verantwoorde redenering kunnen opbouwen volgens de wetenschappelijke methode 2. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de intellectuele rechten
KU Leuven

De doelstellingen van de opleiding vind je terug via volgende link, en worden toegevoegd als bijlage bij het diplomasupplement. . More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de kunstwetenschappen
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is de wetenschappelijke studie van , en inzicht in, al wat met West-Europese kunst verband houdt. De opleiding beoogt kunsthistorici te vormen die in staat zijn om zelfstandig de pertinente kunstwetenschappelijke problematiek te onderkennen en om de verworven inzichten te verwoorden en over te brengen. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de literatuurwetenschappen
KU Leuven

De opleiding beoogt de verschillende literatuurwetenschappelijke methoden (zoals behandeld op het niveau van bachelor en initiële master) uit te diepen en de deskundigheid ter zake te verhogen. Het programma bereidt de student voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, met nadruk op interdisciplinariteit. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure
KU Leuven
Master in de meertalige communicatie
KU Leuven

Afgestudeerde Masters of Arts in de meertalige communicatie beschikken over de volgende competenties: I. Algemene competenties 1. More information
University Diploma Between € 450 and € 1,350

Free brochure